Süýümli aýna näme üçin peýdaly?

Gatnaşyk seljermesi boýunça aýna süýüm gatlagynyň ilkinji makalasynyň üsti bilen, her kimiň birneme bilmelidigine ynanýarynaýna süýüm, aýna ulanylyşy hemmelere mälim, köplenç gündelik durmuşymyzda ulanylýar, öý bezeginde, gurluşyk materiallarynda ýa-da enjamlarda giňden ulanylýar, aýna süýüminiň näme peýdasynyň bardygyny hemmämiz bilýäris?Soň bolsa, aýna süýüminiň ulanylyşyny size hödürlärin, bir göz aýlalyň.

Süýümli aýnany aýna ýüpüne öwrüp bolýar, aýna ýüp arkanlaryň şasy, gaty berk howpsuzlyk, şeýle hem poslama garşy.Aýna ýüp deňiz suwy bilen poslanmaýar, şonuň üçin gämi kabeli we kran ýüpi hökmünde ulanylýar.Gaýtadan işlenenden soň aýna süýümi, dürli aýna mata dokap biler, aýna mata kislotadan gorkmaýar, aşgazandan gorkmaýar, şonuň üçin himiýa zawodynyň süzgüç matasy hökmünde ulanylyp bilner.Soňky ýyllarda köp zawodlarda pagta mata, sumka mata, gaplaýyş haltalarynyň ýerine aýna mata ulanyldy.Bu halta çygly we çüýrän däl, çyglylyga we poslama garşy, çydamly, hemmeler tarapyndan makullanýar.Fiberglas hem izolýasiýa, hem ýylylyga çydamly, şonuň üçin ajaýyp izolýator.Fiberglas izolýasiýa materialy biziň ýurdumyzdaky motor we elektrik enjamlary zawodlarynyň köpüsinde giňden ulanylýar.Aýna süýümli izolýasiýa materialynyň ulanylmagy sebäpli diňe bir hereketlendirijiniň işleýşini gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, hereketlendirijiniň göwrümini hem peseltmek bilen çäklenmän, motoryň bahasyny hem peseldýär, hakykatdanam bir daşly üç guş.

Aýna süýümiň we plastmassanyň başga bir möhüm ulanylyşy, gyzgyn ereýän plastmassada batyrylan aýna mata gatlaklary ýaly her dürli aýna süýümli kompozit materiallary öndürmek, basyş emele getirýän “aýna”, hatda polat aýna süýümli demir plastmassadanam beter , poslamaz we poslama garşylyk, we göwrümli polatdan diňe dörtden bir bölegi, şonuň üçin ony gaýyklar, awtoulaglar ýasamak üçin ulanyň, otlynyň gabygy we enjamyň bölekleri diňe bir köp polat tygşytlap bilmez, täsirli agram ep-esli gowulaşar ýaly, awtoulagyň, gäminiň agramyny hem azaldyň.

häzirki wagtda ünsi jemleýär, aýna süýümli aýna süýümi ýangynyň öňüni almak üçin ulanylyp bilner, aýna süýümli matanyň, aýna ýüňüň esasy materialy, aýlanýan süýümli matalaryň bir görnüşi, ajaýyp aýna çig malyny ulanýar ýokary temperaturanyň eremegi, sim çyzgysy, egrem-bugram, dokma we beýleki tehnologiýalary gaýtadan işlemekde esasy güýç matanyň egriji / dokma ugruna baglydyr.Bir taraplaýyn mata egriji ýa-da zonal güýç zerur bolsa dokalýar.Aýna süýümli matanyň esasy materialy aşgar - erkin aýna süýümli ýüplük bolup, adatça güýçlendirilen nemlendiriji serişdedir.Aýna süýümli mata, izolýasiýa, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary mehaniki güýç bilen organiki däl metal däl materiallaryň gaty gowy öndürijiligi.Aýna süýümli mata önüminiň daşky görnüşi tekiz, owadan, dokalan dykyzlygy birmeňzeş, ýumşak, hatda tekiz däl gatlakda-da gowy ýelmeşip biler.Aýna süýümli mata giňeldilen aýna süýümli mata we giňeldilmedik aýna süýümli mata bölünip bilner.

Giňeldilen aýna süýümli mata, gowy izolýasiýa ýerine ýetirijiligi we ýeňil agramy bolan giňeldilen aýna süýüm ýüplükleri bilen dokalan.Mata gurluşyny we bejergisini üýtgetmek arkaly dürli izolýasiýa häsiýetlerine ýetip bolýar.Köplenç aýrylýan izolýasiýa örtüklerinde, ot ýorganlarynda, ot perdelerinde, giňelýän bogunlarda we tüsse çykaryjy turbalarda ulanylýar.Alýumin folga giňeldilen aýna süýümli mata bilen örtülip bilner.Giňeldilmedik aýna süýümli mata üznüksiz aýna süýümli ýüplük bilen dokalan, ýumşak we näzik mata ýüzüne mahsus aýratynlyklara eýe, senagat ýylylygyny tygşytlamak we ýangynyň öňüni almak üçin gönüden-göni ulanylyp bilner, aýna süýümli örtülen matanyň esasy matasy hökmünde hem ulanylyp bilner.

 

Bu ýerde aýna süýümli matalaryň adaty ulanylyşyny girizmek üçin zerurdyr, tüsse asylýan diwar, ot perdesi, ot eşigi, ot ýorgan, kebşirleýji gorag ýorgan, ot tüsse perdesi, ot ýorgan ýaly gaty köp.Kabeller ot geçirmeýär.Aýyrylýan izolýasiýa penjek we izolýasiýa paneli.Gämi pudagynda gämi çarçuwasynyň gurluşygy we abatlanylyşy.Metal gurluşly ýylylyk izolýasiýasy, izolýasiýa we kebşirleýiş üçin nebithimiýa kärhanalary ýerleşdirilmeli.Aerokosmos, himiýa, nebit, energiýa, metallurgiýa, uly elektrik öndüriji enjamlar, elektrik izolýasiýasy, sement, tehnika, gurluşyk we beýleki ýataklar.Mis folga laminatlar, çap edilen platalar üçin esasy material hökmünde ýasalýar.Highokary temperaturaly atmosfera tozany aýyrmak we gymmatly senagat tozanlaryny dikeltmek we ş.m.Mysal üçin: sement, uglerod gara, demir we polat, metallurgiýa, hek peçleri, ýylylyk energiýasy öndürmek we kömür we beýleki pudaklar.Elektrik enjamynyň, gazanyň we bacanyň ýumşak birikmesi, hereketlendiriji bölüminiň ýylylyk izolýasiýasy.Turbageçirijiniň öwezini dolmagyň gaz, howa çalşygy, howa çalşygy, tüsse, tükeniksiz gaz arassalaýyş ulgamynda ulanylýar.Dürli örtükli substratlar.Gazan izolýasiýasyTurba geýmek.Fireangyn izolýasiýa ulgamy.

teflon örtülen süýümli aýna

Emma ulanmak prosesindesüýümli aýna matakäbir zatlara üns bermeli: süýümli aýna monofilament bedene siňdirilse, pnewmokoniozyň döremegine sebäp bolýar, şonuň üçin maska ​​geýmek üçin operasiýa edilende.Egin-eşigiňize alsaňyz, ýene birnäçe gezek süpüriň, soňra ýuwuň we guradyň, eger-de hapa bolsa, ýene birnäçe gezek basyň.Deriňize alsaňyz, adatça gowy, diňe allergiýa dermanlaryny alyň.Häzirki wagtda üns merkezinde aýna süýümli aýna süýümi ýangynyň öňüni almak üçin ulanylyp bilner, aýna süýümli matanyň, aýna ýüňüň esasy materialy, aýlanýan süýümli matalaryň bir görnüşi, ajaýyp aýna çig malyny ulanýar ýokary temperaturanyň eremegi, sim çyzgysy, egrem-bugram, dokma we beýleki tehnologiýalary gaýtadan işlemekde esasy güýç matanyň egriji / dokma ugruna baglydyr.Bir taraplaýyn mata egriji ýa-da zonal güýç zerur bolsa dokalýar.Aýna süýümli matanyň esasy materialy aşgar - erkin aýna süýümli ýüplük bolup, adatça güýçlendirilen nemlendiriji serişdedir.Aýna süýümli mata, izolýasiýa, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary mehaniki güýç bilen organiki däl metal däl materiallaryň gaty gowy öndürijiligi.Aýna süýümli mata önüminiň daşky görnüşi tekiz, owadan, dokalan dykyzlygy birmeňzeş, ýumşak, hatda tekiz däl gatlakda-da gowy ýelmeşip biler.Aýna süýümli mata giňeldilen aýna süýümli mata we giňeldilmedik aýna süýümli mata bölünip bilner.

Giňeldilen aýna süýümli mata, gowy izolýasiýa ýerine ýetirijiligi we ýeňil agramy bolan giňeldilen aýna süýüm ýüplükleri bilen dokalan.Mata gurluşyny we bejergisini üýtgetmek arkaly dürli izolýasiýa häsiýetlerine ýetip bolýar.Köplenç aýrylýan izolýasiýa örtüklerinde, ot ýorganlarynda, ot perdelerinde, giňelýän bogunlarda we tüsse çykaryjy turbalarda ulanylýar.Alýumin folga giňeldilen aýna süýümli mata bilen örtülip bilner.Giňeldilmedik aýna süýümli mata üznüksiz aýna süýümli ýüplük bilen dokalan, ýumşak we näzik mata ýüzüne mahsus aýratynlyklara eýe, senagat ýylylygyny tygşytlamak we ýangynyň öňüni almak üçin gönüden-göni ulanylyp bilner, aýna süýümli örtülen matanyň esasy matasy hökmünde hem ulanylyp bilner.

Alýuminizlenen süýümli aýna programmasy

Bu ýerde aýna süýümli matalaryň adaty ulanylyşyny girizmek üçin zerurdyr, tüsse asylýan diwar, ot perdesi, ot eşigi, ot ýorgan, kebşirleýji gorag ýorgan, ot tüsse perdesi, ot ýorgan ýaly gaty köp.Kabeller ot geçirmeýär.Aýyrylýan izolýasiýa penjek we izolýasiýa paneli.Gämi pudagynda gämi çarçuwasynyň gurluşygy we abatlanylyşy.Metal gurluşly ýylylyk izolýasiýasy, izolýasiýa we kebşirleýiş üçin nebithimiýa kärhanalary ýerleşdirilmeli.Aerokosmos, himiýa, nebit, energiýa, metallurgiýa, uly elektrik öndüriji enjamlar, elektrik izolýasiýasy, sement, tehnika, gurluşyk we beýleki ýataklar.Mis folga laminatlar, çap edilen platalar üçin esasy material hökmünde ýasalýar.Highokary temperaturaly atmosfera tozany aýyrmak we gymmatly senagat tozanlaryny dikeltmek we ş.m.Mysal üçin: sement, uglerod gara, demir we polat, metallurgiýa, hek peçleri, ýylylyk energiýasy öndürmek we kömür we beýleki pudaklar.Elektrik enjamynyň, gazanyň we bacanyň ýumşak birikmesi, hereketlendiriji bölüminiň ýylylyk izolýasiýasy.Turbageçirijiniň öwezini dolmagyň gaz, howa çalşygy, howa çalşygy, tüsse, tükeniksiz gaz arassalaýyş ulgamynda ulanylýar.Dürli örtükli substratlar.Gazan izolýasiýasyTurba geýmek.Fireangyn izolýasiýa ulgamy.

Fiberöne süýümli aýna mata ulanmak prosesinde käbir zatlara üns bermeli: süýümli aýna monofilament bedene siňdirilse, pnewmokoniozyň döremegine sebäp bolýar, şonuň üçin maska ​​geýmek üçin operasiýa edilende.Egin-eşigiňize alsaňyz, ýene birnäçe gezek süpüriň, soňra ýuwuň we guradyň, eger-de hapa bolsa, ýene birnäçe gezek basyň.Deriňize alsaňyz, adatça gowy, diňe allergiýa dermanlaryny alyň.

https://www.heatresistcloth.com/

 

 


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr