Biz hakda

Tianjin Chengyang Industrial Co., Ltd.

Highokary temperaturaly materiallar bilen meşgullanýarys.

Kompaniýanyň tertibi

Çengýan

“Tianjin Chengyang Industrial Co., Ltd.” Hytaýyň demirgazygyndaky Tianjin port şäherinde ýerleşýär.Meýdany 32000 inedördül metr bolup, 200-den gowrak işgäri we ýyllyk önümçiligi 15 million ýuandan gowrak.Kompaniýanyň öňdebaryjy önümçilik enjamlary bar we häzirki wagtda 120-den gowrak gatnawsyz raper dokma enjamy, 3 mata boýag maşynlary, 4 sany alýumin folga birleşdiriji maşyn we bir silikon mata önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyryldy.Highokary temperaturaly materiallar bilen meşgullanýarys.Silikon bilen örtülen süýümli aýna mata, PU örtülen süýümli aýna mata, Teflon aýna mata, alýumin folga örtükli mata, oda çydamly mata, kebşirleýji ýorgan, aýna süýümli mata, esasan gurluşyk, transport, elektronika, himiýa senagaty, daşky gurşawy goramak, milli goranmak we beýleki pudaklar.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.Önümlerimiz diňe Hytaýyň ähli şäherlerinde we welaýatlarynda gowy satylman, eýsem Amerika, Awstraliýa, Kanada, Japanaponiýa, Hindistan, Günorta Koreýa, Gollandiýa, Norwegiýa, Singapur we ş.m. ýaly dünýäniň çar künjegine satyldy.

Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji, ýokary hilli, öz wagtynda üpjünçiligi, satuwdan soňky hyzmaty, ýokary abraýy, "tutanýerli, berk, realistik, innowasiýa" ruhuna eýe bolan kompaniýasy bar. .Birinji derejeli zawodyň çig mal üpjünçiligi, kämilleşdirilen senet, ulanyjy we ajaýyp hyzmat üçin birinji derejeli önümi üpjün edýär.Kompaniýa ulanyjylaryň we düşünjeli adamlaryň köpüsi bilen hyzmatdaşlyga taýýardyr.Biziň maksadymyz, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýan müşderiler üçin gymmatlyk döretmekdir!

kremniy süýümli aýna mata

Silikon süýümli aýna mata maşyn

Müşderilere gyssagly hyzmat we wagtynda eltip bermäge çalyşýarys.Müşderiler bilen kämilligi üpjün etmek üçin hünärmen satuw toparymyz hem bar.Aragatnaşyk we gowy hyzmat;OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Müşderilere önümiň galyňlygyndan, uzynlygyndan, reňkinden we gaplamasyndan öz markasyny gurmaga kömek edip bileris;köp ýyllyk eksport tejribämiz bar, müşderilere transport we başga-da köp meseläni çözmäge kömek edip bileris.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat merkezimiz bilen gürleşip bilersiňiz.

jhdr

Egirme

ammar

Ammar

jhdr

Dokma enjamy

jhdr

Seminar