Kompaniýa habarlary

 • Süýümli aýna mata hiline gözegçilik etmek üçin maşyn görüş güýji çeşmesine öwrüldi

  At we araba has çalt at we araba bilen ýeňilmez, ylmy we tehnologiki öwrülişigiň gutulgysyz netijesi bolan has çalt ulag serişdesi bilen ýeňilmez. Tehnologiýanyň yzygiderli üýtgemegi bilen, maşyn görmegi kesgitlemegiň artykmaçlyklary bilen ...
  Koprak oka
 • Süýümli aýna näme üçin peýdaly?

  Gatnaşyk seljermesi boýunça aýna süýüm gatlagynyň ilkinji makalasynyň üsti bilen, her kimiň aýna süýümini azajyk bilmelidigine ynanýaryn, aýna ulanylyşy hemmelere mälim, gündelik durmuşymyzda köplenç ulanylýar, öý bezeginde giňden ulanylýar , gurluşyk materiallary ýa-da esbaplar, hemmämiziň bilşimiz ýaly gl ...
  Koprak oka
 • Silikon mata

  Silisiýa süýümli aýna mata, örtülen ýa-da kalendarly esasy mata hökmünde aýna süýümli matadan tikilýär.Aýna süýümi ajaýyp öndürijiligi, gowy izolýasiýasy, güýçli ýylylyga garşylygy, ýokary poslama garşylygy we ýokary mehaniki güýji bilen organiki däl metal däl materialdyr.Resa görä ...
  Koprak oka
 • Uglerod süýümli mata bir we iki ýol

  Uglerod süýümli mata bir taraplaýyn we iki taraplaýyn Birinjiden, bir taraplaýyn uglerod süýümli mata, köplenç bir ugry aňladýar, ýagny adamlar köplenç uzynlygy (uzynlyk we giňişlik) uglerod süýümi bukjasy bilen bir ugurda aýdýarlar. dokalan.Iki taraplaýyn uglerod süýümli mata ...
  Koprak oka
 • Dogry gurluşyk işi, CFRP berkitmegiň çalt işlemeginiň şertidir

  Uglerod süýümli mata spesifikasiýasy Kömürturşy süýümli mata spesifikasiýalarynyň köp görnüşi bar, ozal hem agzalyp geçilýär, 200g esasy uglerod süýümli mata, 200g ikinji derejeli uglerod süýümi mata, 300g esasy uglerod süýümli mata, 300g ikinji derejeli uglerod süýümli mata bar.Dartyş güýji, elastik modul ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga mata bilen alýumin folga kagyzynyň arasynda esasy tapawut näme?

  Alýumin folga matasy bilen alýumin folga kagyzynyň arasyndaky esasy tapawut Ilki bilen, umumy alýumin folga kagyzy gaty inçe alýumin folga örtük kagyzy we alýumin folga pastasy baglaýjy kagyzy aňladýar.Alýumin folga deformasiýadan soň gaýdyp gelmeýär.Kesgitlemek aňsat, kölegäni üpjün etmek, f däl ...
  Koprak oka
 • Birnäçe ýokary temperatura ölü kesýän materiallary barlaň

  Ölmek - kesmek prosesinde material zerurdyr.Ölüm kesýän materiallar hakda näçe bilýärsiňiz?Bu gün, esasan, ýokary temperatura ölýän material lentasynyň görnüşini we aýratynlyklaryny ara alyp maslahatlaşýarys.Gowy teklipleriňiz ýa-da pikirleriňiz bar bolsa, aşakda teswir ýazyp, gürleşip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Daşarky izolýasiýa gatlagy üçin alýumin folga ulanmak prosesinde üns bermeli nokatlar

  Alýumin folga matasyny daşarky izolýasiýa gatlagy hökmünde ulanmagyň bellikleri: 1. Daşarky izolýasiýa gatlagynyň galyňlygy: energiýa tygşytlaýyş dizaýn standartynda ýylylyk geçirijilik koeffisiýentiniň çäkli bahasy standartyň iň az talabydyr we ýerli termal köprülerden gaça durmalydyr; ....
  Koprak oka
 • Akril örtükli matany kim bilýär?

  Aýna süýümli mata has gowy mehaniki gaýtadan işleýiş ukybyna eýe bolmak üçin, dürli ulanyş talaplaryna laýyklykda aýna süýümine çydamly, çyzylan kemçilikleri ýeňip geçmek üçin, dürli baglaýjy ýüplükler üçin degişli formulany, aýna süýümli matany düzýäris ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5