Süýümli aýna mata hiline gözegçilik etmek üçin maşyn görüş güýji çeşmesine öwrüldi

At we araba has çalt at we araba bilen ýeňilmez, ylmy we tehnologiki öwrülişigiň gutulgysyz netijesi bolan has çalt ulag serişdesi bilen ýeňilmez. Tehnologiýanyň yzygiderli üýtgemegi bilen, maşyn görmegi kesgitlemegiň artykmaçlyklary Adaty emeli barha görnüp duran, ýokary takyklyk aýratynlyklary bilen çalt gaýtadan işleýiş tizligi, kemçilikler ýaly subýektiw faktorlaryň aňsatlyk bilen täsir etmegi, önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini düýpgöter ýokarlandyran emeli synag synagynyň barlygynyň öwezini dolýar. has köp ugurlarda ulanylýar.

Süýümli aýna matasy

Aýna süýümli matatemperatureokary temperaturaly eriş ulgamy, sim çyzmak, egrelmek, dokamak tehnologiýasy ýaly, birnäçe mikronyň monofilament diametri 20 mikrondan gowrak, adam saçynyň 1 / 20-1 / 5 ekwiwalenti, her bir dykyz süýümli asyl SiDou-dan ybarat diwary güýçlendirilen, daşarky diwar izolýasiýasy, üçek izolýasiýa we ş.m. ulanylýan goşma materiallarda güýçlendiriji material hökmünde ulanylýan ýüzlerçe ýa-da müňlerçe kök monofilament.

Bazarda aýna süýümli matalaryň hili onuň derejesini we bahasyny gönüden-göni kesgitleýär, üstündäki kemçilikler köplenç mata bahasynyň 45% -den 60% -e çenli peselmegine, kärhanalaryň ykdysady peýdasynyň çynlakaý ýitmegine sebäp bolýar.Şol sebäpden, Guochen Robot, maşynyň görüşine we çuňňur öwrenilmegine bil baglap, ýerüsti kemçilikleri awtomatiki usulda anyklamagy amala aşyrýan kemçiligi ýüze çykarmak üçin aýna süýümli mata wizual barlag ulgamyny işe girizdi.süýümli aýna mata, takyklygy, netijeliligi, ses garşylygy, durnuklylygy we beýleki taraplary boýunça ajaýyp öndürijilige eýedir.
Akril örtükli süýümli aýna mata
Mysal üçin, içerki aýna süýüm senagatynda öňdebaryjy kärhananyň önümçilik ussahanasynda maşynlar gygyrýar we onlarça enjam ýokary tizlikde işleýär.Önümçilik enjamlarynyň çalt işleýiş tizliginiň öňünde adam gözi köplenç takyk kesgitläp bilmeýär we köp kemçilikler toruň içinden geçýän balyga öwrülýär.Mundan başga-da, çuňňur öwrenmek ýaly ösen algoritmler, kemçilik modellerini öwretmek arkaly okuw nusgalaryna meňzeş, ýöne meňzeş däl kemçilikleri kesgitlemek üçin ulanylyp bilner.Bu ýerine ýetiriş amaly ssenariýleriniň üýtgemegi bilen üýtgemez, bu taslamany durmuşa geçirýän işgärleriň we enjamlary tehniki taýdan üpjün edýän işgärleriň okuw çykdajylarynyň ep-esli azaldylyp bilinjekdigini aňladýar.

Häzirki wagta çenli maşyn görmek tehnologiýasynyň ösüşi, daşary ýurt ösen enjamlaryň ýoklugyna garamazdan, barha çylşyrymlaşýan halkara ýagdaýy we importyň ýokary çykdajylary, ýokary iş we tehniki hyzmat çykdajylary, kärhanalaryň çykdajylaryny azaltmak we netijeliligini ýokarlandyrmak maksady, şonuň üçin içerki kärhanalarymyz üçin amatly wizual gözleg ulgamynyň bolmagy gaty möhümdir.Guçen bu pudagyň iň ýönekeý kanunlaryna çuňňur düşünýär we dürli kärhanalaryň hakyky ýagdaýy bilen utgaşyp, “simptomatiki” çözgütleri üpjün etmek, wizual gözleg ulgamynyň ulanylyşyny çaltlaşdyrmak, şeýle hem kärhanalar üçin mukdar we hil getirmek üçin sinhron gowulaşma.


Iş wagty: 23-2022-nji sentýabr