Uglerod süýümli mata bir we iki ýol

Uglerod süýümi matabir we iki taraplaýyn

Birinjiden, bir taraplaýyn uglerod süýümli mata, köplenç bir ugry aňladýar, ýagny adamlar köplenç uzynlygy (uzynlyk we giňişlik) dokalan uglerod süýümi bilen birmeňzeş ugurda aýdýarlar.Iki taraplaýyn uglerod süýümli mata iki tarapa dokalan, tertipsiz gurluş çatryklaryny berkitmek ýa-da turba we beýleki binany berkitmek üçin has amatly, bahasy gaty ýokary.

https://www.heatresistcloth.com/carbon-fiber-fabric/

Bir taraplaýyn uglerod süýümli mata ulanmak:

Köplenç ýatlaýan uglerod süýümli mata, esasan, bir taraplaýyn uglerod süýümli mata degişlidir.Bir taraplaýyn uglerod süýümli mata öndürijiligi gaty gowy bolany üçin, diňe bir geçirijilikli bolman, eýsem umumy berkitme taslamasyna has laýyk gelýär, bahasy birneme pes, şonuň üçin bir taraplaýyn uglerod matasynyň has köp ulanylýandygyny düşündirip bolar.

Bir taraplaýyn uglerod süýümli mata öndürijiligi:

Bir taraplaýyn uglerod süýümli mata we epoksi rezin ýelimi dartyş ýa-da dik çatryk ugrunda berkidilmegi üçin gurluşa ýelmeýär.Pastapylan materialyň we berkidilen gurluş bölekleriniň ýarylmagyna garşylygy we gyrkma garşylygyny güýçlendirip, şeýle hem gurluşyň berkligini, berkligini we giňelmegini ýokarlandyryp biljek täze toplum döredip biler.

https://www.heatresistcloth.com/carbon-fiber-fabric/

 


Iş wagty: 02-2022-nji sentýabr