Silikon mata

Silisiýa süýümli aýna mataesasy mata hökmünde örtülen ýa-da kalendarly aýna süýümli mata bilen ýasalýar.Aýna süýümi ajaýyp öndürijiligi, gowy izolýasiýasy, güýçli ýylylyga garşylygy, ýokary poslama garşylygy we ýokary mehaniki güýji bilen organiki däl metal däl materialdyr.Gözleglere görä, aýna süýümi adatça izolýasiýa we ýylylygyň saklanmagyny ýokarlandyrmak üçin birleşdirilen materiallarda güýçlendiriji material hökmünde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, aýna süýümli mata esasan tebigatyna görä ýylylygyň öňüni almak, ýangynyň öňüni almak we ýanmagyň öňüni almak üçin ulanylýar, sebäbi aýna süýümli mata ýangyna duçar bolanda köp ýylylygy siňdirip biler we ýangynyň geçmeginiň öňüni alyp biler, ody söndürmegiň täsirine ýetmek üçin howany izolirlemekden.Silisiýa jel mata aýratynlyklary we aýna süýümli mata meňzeş, gowy ýylylyga we poslama garşylygy we gaty ajaýyp izolýasiýa, kremniy gel mata hyzmatynyň temperaturasy -70 23 230 between aralygynda, okislenme garşylygy sebäpli, hyzmat möhleti hem gaty uzyn, takmynan on ýylda.

Silikon bilen örtülen süýümli aýna eşik

Bu ajaýyp material elektrik ýaly dürli ugurlarda ulanyldy, silikon mata güýçli izolýasiýa häsiýetine eýe, ýokary woltly ýüklere çydap bilýär, şonuň üçin enjamy ýa-da adam bedeniniň zeperlenmegini goramak üçin izolýasiýa mata we beýleki izolýasiýa önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner. ;Poslamanyň öňüni almak nukdaýnazaryndan, kremniy jel mata häsiýeti durnukly, antikorroziw gatlagyň içinde we daşynda galyndy suw galyndylaryny bejermek, hapalaýjy maddalaryň ýokaşmagy bilen materialy netijeli goramak üçin ulanylyp bilner;Nebit-himiýa pudagynda kremniy gel mata ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy, garramaga garşylygy, termiki giňelmegiň we material üçin gysylmagynyň zyýanyny çözüp biler;Mundan başga-da, kremniy jel matanyň iki tarapy we bir tarapy bar, ýokary temperaturany bejermek we otag temperaturasy iki görnüşi bejermek.

silikon bilen örtülen süýümli aýna mata

Silisiýa süýümli aýna mataesasan himiýa zawodlarynda, nebiti gaýtadan işleýän zawodlarda, portlarda we senagat gyzgyn suwda we bug geçirişinde, awtoulag, lukmançylyk, suwa çümmek, azyk we beýleki pudaklarda ulanylýar.On ýyldan gowrak iş, müşderilere önüm dizaýny, ulgam hyzmat mehanizminiň biri hökmünde özleşdirmek.

https://www.heatresistcloth.com/silicon-coated-fiberglass-fabric/

 

 

 


Iş wagty: 13-2022-nji sentýabr