Dogry gurluşyk işi, CFRP berkitmegiň çalt işlemeginiň şertidir

Aýratynlygyuglerod süýümi mata

Kömürturşy süýümli mata spesifikasiýalarynyň köp görnüşi bar, ozal hem agzalyp geçilýär, 200g esasy uglerod süýümli mata, 200g ikinji derejeli uglerod süýümli mata, 300g esasy uglerod süýümi mata, 300g ikinji derejeli uglerod süýümli mata bar.Dartyş güýji, elastik modul we esasy CFRP-iň uzalmagy degişlilikde ≥3400MPa, 30230GPa we .61.6%.Dartyş güýji, elastik modul we ikinji derejeli uglerod süýümli matanyň uzalmagy degişlilikde ≥3000MPa, ≥200GPa we .51.5%.Esasy uglerod süýümli mata saýlamak, elbetde ikinji derejeli uglerod süýümli matalaryň dartyş güýjünden has ýokarydyr.

uglerod süýümli aýna amaly

Dogry gurluşyk işi, CFRP berkitmegiň çalt işlemeginiň şertidir

Uglerod süýümli mata ýelmänkä, pastanyň ýüzüniň tozan ýokdugyna göz ýetiriň.Tozany gazanmazlyk üçin, beton ýüzüni bejermek, ýüzýän süýüm we ýag ýaly käbir hapalary arassalamak we betonyň ýüzüni süpürmek üçin Angle ýylmaýjy ýa-da çäge kagyzy we beýleki degişli gurallary ulanyp bilersiňiz.Largeer ýüzünde uly deşikler ýa-da konkaw ýüzler ýaly käbir kemçilikler bar bolsa, ony bejermek üçin gurluş abatlaýyş ýelimini ulanmaly.Mundan başga-da, uglerod süýümli mata ýapylanda, rulonyň berkligini degişli güýçde dolandyrmaly, gaty kyn ýa-da gaty ýeňil däl.Gowy gurluşyk işi, köp işçi güýjüni we maddy serişdeleri tygşytlamak üçin, soňky döwürde nädogry işlemegi sebäpli ikinji gezek gaýtadan işlemekden gaça durar.

https://www.heatresistcloth.com/carbon-fiber-fabric/

 


Iş wagty: Awgust-26-2022